سخنرانان خارجی 
 Dr. Keith  -  Warriner
سوابق کاری
Department of Food Science, University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada
عنوان سخنرانی :
-
 Dr. Sarita  -  Mohapatra
سوابق کاری
Department of Microbiology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India
عنوان سخنرانی :
 Dr. Meher  -  Rizvi
سوابق کاری
Department of Microbiology & Immunology 1, College of Medicine and Health Sciences, Sultan Qaboos University, Muscat 123, Oman
عنوان سخنرانی :
 Dr .Jyotsna  -  Agarwal
سوابق کاری
Department of Microbiology, King George's Medical University, Lucknow, Uttar Pradesh, India
عنوان سخنرانی :
 Dr. Jean  -  -Paul Piniay
سوابق کاری
Queen Astrid Military Hospital, 1120 Brussels, Belgium
عنوان سخنرانی :
Phage therapy in Belgium Affiliation: Laboratory for Molecular and Cellular Technology (L,Ab,kog,1)
 Dr. Ruby  -  CY Lin
سوابق کاری
University of New South Wales, NSW, Australia
عنوان سخنرانی :
Phage therapy-The Australian experience Affiliation: School of Biotechnology and Wig, gniaL Sciences
 Dr.Kurt G.  -  Naber
سوابق کاری
Munich technical University (TUM), Germany
عنوان سخنرانی :
 Dr. Maria  -  Gazouli
سوابق کاری
National & Kapodistrian University of Athens (NKUA), Greece
عنوان سخنرانی :
 Dr . C.  -  Giske
سوابق کاری
Karolinska institute , Sweden
عنوان سخنرانی :
 Dr.Azadeh  -  Safarchi
سوابق کاری
Australia National Science Agency (CSIRO) Postdoctoral fellow
عنوان سخنرانی :
 Dr.Mehdi  -  Mirsaeidi
سوابق کاری
College of Medicine-Jacksonville University of Florida, USA
عنوان سخنرانی :
 Dr. Harisankar  -  Singha
سوابق کاری
National Research Centre on Equines, India
عنوان سخنرانی :
 Dr. Leonardo  -  Sechi
سوابق کاری
VIALE SAN PIETRO, Italy
عنوان سخنرانی :
 Dr. André  -  Gessner
سوابق کاری
University of Regensburg, Germany
عنوان سخنرانی :
 Dr. Max  -  Maurin
سوابق کاری
University Grenoble Alpes, Grenoble, France.
عنوان سخنرانی :ارسال خلاصه مقالات


مهلت ارسال خلاصه مقالات:
تا ۳۱ تیر ماه 1401


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میگردد


اخبــار

کنترل عفونت ، مشکل جهانی
پانل کنترل عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات جدی تمامی بیمارستان ها عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی (HAIs)و میکروبهای مقاوم مسبب آن است. در حال حاضر بحث مقاومت میکروبی (AMR) یک چالش جهانی است و در راستای مقابله با آن اصول پیشگیری و کنترل ادامه خبر ...

تکنیک Real time PCR
امروزه تکنیک Real time PCR با دقت و حساسیت بالا قادر است در زمان کوتاهی نتایج تستهای تشخیصی و تغییرات بیان ژنها را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. با این حال تفسیر نتایج از آن همواره چالش برانگیز بوده است. لذا کارگاه Real time PCR با تاکید بر تفسیر ن ادامه خبر ...

فناوری های جدید تشخیص برای کاهش فاصله بالین و آزمایشگاه
پانل روش های نوین تشخیص میکروبی در سالهای اخیر تشخیص سریع و تنوع سویه ها، مقاومت دارویی، پیشگیری و کنترل عفونت به یک معضل جهانی تبدیل شده است .روش های سنتی تشخیص پاتوژن ها نمی تواند نیاز های بالینی را برآورده سازد. لذا تشخیص سریع ، با حفظ دقت و ادامه خبر ...

کارگاه تئوری و عملی سنجش حساسیت آنتی میکروبی
با توجه به اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های بالینی، کارگاه تئوری و عملی سنجش حساسیت آنتی میکروبی زیرنظر کنگره میکروب شناسی برگزار می گردد تا علاقمندان با روشهای سنجش حساسیت آنتی میکروبی آشنا شوند. همچنین در این کارگاه عزیزان شرکت کننده با نرم ادامه خبر ...

پانل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید
در پانل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید، به مرور آخرین وضعیت بیماری های نوپدید و بازپدید دارای اهمیت در ایران و جهان پرداخته خواهد شد. در این برنامه، آخرین وضعیت پاندمی کووید19 مرور شده، به بررسی آخرین وضعیت بیماری هایی نظیر آبله میمونی و تولارمی ادامه خبر ...برگزار کننده کنگره


حامیان کنگره