محورهای کنگره

روشهای نوین تشخیصی

روشهای کنترل و کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی 

کنترل عفونت های بیمارستانی 

میکروبیوتا

واکسن

جایگزینهای نوین در درمان عفونت های میکروبی 

بیماری های نوپدید و باز پدید

بیماری های مشترک انسان و دام

نانوتکنولوژی میکروبی 

میکروبیولوژی مواد غذایی

پروبیوتیک و پربیوتیک

بیوتکنولوژی میکروبی

کووید-۱۹:بایدها و نبایدها
ارسال مقاله


مهلت ارسال مقالات: تا 15 مرداد ماه 1400


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار میگرددسخنرانان مدعو


اخبــاربرگزار کننده کنگره


حامیان کنگره